برنامه   آزمون های جامع   پایه نهم

مرحله اول

درس نهم هشتم
ریاضی مجموعه ها (تا انتهای اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه ها) عدد های صحیح و گویا
شیمی مواد و نقش آنها در زندگی مخلوط و جداسازی مواد
فیزیک حرکت چیست الکتریسیته (تا انتهای آذرخش)
زمین شناسی زمین ساخت ورقه ای کانی ها
زیست شناسی
فارسی ستایش / زیبایی آفرینش ستایش/…/ به خدا چه بگویم؟
پیام های آسمان تو را چگونه بشناسم؟ آفرینش شگفت انگیز
قرآن درس اول درس اول
مطالعات اجتماعی سیارۀ ما، زمین تعاون
استعداد تحلیلی تلفیقی تلفیقی

مرحله دوم

درس نهم هشتم
ریاضی مجموعه ها عدد های صحیح ، گویا و اول
شیمی مواد و نقش آنها در زندگی مخلوط و جداسازی مواد
فیزیک حرکت چیست الکتریسیته (تا انتهای آذرخش)
زمین شناسی زمین ساخت ورقه ای / آثاری از گذشته کانی ها / سنگ ها
زیست شناسی
فارسی ستایش / زیبایی آفرینش ستایش/…/ جوانه و سنگ
پیام های آسمان تو را چگونه بشناسم؟/ در پناه ایمان آفرینش شگفت انگیز/ عفو و گذشت
قرآن درس اول…دوم (تا پایان جلسه اول) درس اول و دوم
مطالعات اجتماعی سیارۀ ما، زمین / سنگ کره، آب کره، هواکره تعاون / نقش دولت در اداره کشور
استعداد تحلیلی تلفیقی تلفیقی

مرحله سوم

درس نهم هشتم
ریاضی مجموعه ها / عدد های حقیقی عدد های صحیح /…/ چندضلعی ها
شیمی مواد و نقش آنها در زندگی / رفتار اتم ها با یکدیگر (پیوند یونی) مخلوط و جداسازی مواد
فیزیک حرکت چیست / نیرو (قوانین نیوتون و محاسبه شتاب) الکتریسیته
زمین شناسی زمین ساخت ورقه ای /…/نگاهی به فضا کانی ها /…/ هوازدگی
زیست شناسی
فارسی ستایش / زیبایی آفرینش/ شکفتن ستایش/…/ فوت کوزه گری
پیام های آسمان تو را چگونه بشناسم؟/…/راهنمایان الهی آفرینش شگفت انگیز/…/ همه چیز در دست تو
قرآن درس اول و دوم درس اول تا سوم
مطالعات اجتماعی سیارۀ ما، زمین/…/ زیست کره،تنوع شگفت انگیز تعاون / …/ نوجوانان و قانون
استعداد تحلیلی تلفیقی تلفیقی

مرحله چهارم

درسنهمهشتم
ریاضیمجموعه ها / عدد های حقیقی/ استدلال و اثبات در هندسهعدد های صحیح /…/ چندضلعی ها
شیمیمواد و نقش آنها در زندگی / رفتار اتم ها با یکدیگر (پیوند یونی)مخلوط و جداسازی مواد
فیزیکحرکت چیست؟ / نیرو (قوانین نیوتون و محاسبه شتاب)الکتریسیته
زمین شناسیزمین ساخت ورقه ای /…/نگاهی به فضاکانی ها /…/ هوازدگی
زیست شناسیگوناگونی جاندارانتنظیم عصبی
فارسیستایش / زیبایی آفرینش/ شکفتنستایش/…/ شوق مهدی
پیام های آسمانتو را چگونه بشناسم؟/…/ خورشید پنهانآفرینش شگفت انگیز/…/ روزی که اسلام کامل شد
قرآندرس اول تا سومدرس اول تا چهارم
مطالعات اجتماعیسیارۀ ما، زمین/ …/ ساکنان سیاره زمینتعاون/…/عصر ارتباطات
استعداد تحلیلیتلفیقیتلفیقی

مرحله پنجم

درس نهم هشتم
ریاضی مجموعه ها / عدد های حقیقی/ استدلال و اثبات عدد های صحیح /…/ جبر و معادله
شیمی مواد و نقش آنها در زندگی / رفتار اتم ها با یکدیگر مخلوط و جداسازی مواد
فیزیک حرکت چیست / نیرو الکتریسیته / مغناطیس (تا انتهای القا)
زمین شناسی زمین ساخت ورقه ای /…/نگاهی به فضا کانی ها /…/ هوازدگی
زیست شناسی گوناگونی جانداران تنظیم عصبی
فارسی ستایش /…/ ادبیات بومی1 ستایش /…/ شعرخوانی
پیام های آسمان تو را چگونه بشناسم؟/…/ رهبری در دوران غیبت آفرینش شگفت انگیز/…/ یک فرصت طلایی
قرآن درس اول تا چهارم درس اول تا پنجم
مطالعات اجتماعی سیارۀ ما، زمین/ …/ عصر یکپارچگی و شکوفایی تعاون/…/ از حرا تا نینوا
استعداد تحلیلی تلفیقی تلفیقی

مرحله ششم

درس نهم هشتم
ریاضی مجموعه ها /…/ توان و ریشه عدد های صحیح /…/ جبر و معادله
شیمی مواد و نقش آنها در زندگی / رفتار اتم ها با یکدیگر مخلوط و جداسازی مواد/ تغییر شیمیایی در خدمت زندگی
فیزیک حرکت چیست / نیرو / فشار و آثار آن الکتریسیته / مغناطیس (تا انتهای القا)
زمین شناسی زمین ساخت ورقه ای /…/نگاهی به فضا کانی ها /…/ هوازدگی
زیست شناسی گوناگونی جانداران/ دنیای گیاهان تنظیم عصبی / حس و حرکت
فارسی ستایش /…/ سبک زندگی ستایش /…/ خودشناسی
پیام های آسمان تو را چگونه بشناسم؟/…/ وضو، غسل و تیمم آفرینش شگفت انگیز/…/ نشان ارزشمندی
قرآن درس اول تا پنجم درس اول تا ششم
مطالعات اجتماعی سیارۀ ما، زمین/ …/ ایران از عصر نادرشاه تا ناصرالدین شاه تعاون/…/عصری تازه در تاریخ ایران
استعداد تحلیلی تلفیقی تلفیقی

مرحله هفتم

درس نهم هشتم
ریاضی مجموعه ها /…/ عبارت های جبری عدد های صحیح /…/ بردار و مختصات
شیمی مواد و نقش آنها در زندگی / رفتار اتم ها با یکدیگر مخلوط و جداسازی مواد/ تغییر شیمیایی در خدمت زندگی
فیزیک حرکت چیست / نیرو / فشار و آثار آن/ ماشین ها الکتریسیته / مغناطیس
زمین شناسی زمین ساخت ورقه ای /…/نگاهی به فضا کانی ها /…/ هوازدگی
زیست شناسی گوناگونی جانداران/ …/ جانوران بی مهره تنظیم عصبی /…/ تنظیم هورمونی
فارسی ستایش /…/ سبک زندگی ستایش /…/ آقا مهدی
پیام های آسمان تو را چگونه بشناسم؟/…/ احکام نماز آفرینش شگفت انگیز/…/ تدبیر زندگانی
قرآن درس اول تا ششم درس اول تا هفتم
مطالعات اجتماعی سیارۀ ما، زمین/ …/ ایران در عصر مشروطه تعاون/…/از غزنویان تا هجوم چنگیزخان
استعداد تحلیلی تلفیقی تلفیقی

مرحله هشتم

درس نهم هشتم
ریاضی مجموعه ها /…/ عبارت های جبری عدد های صحیح /…/ مثلث
شیمی مواد و نقش آنها در زندگی… / به دنبال محیطی بهتر مخلوط و جداسازی مواد/ تغییر شیمیایی در خدمت زندگی
فیزیک حرکت چیست / نیرو / فشار و آثار آن الکتریسیته / مغناطیس
زمین شناسی زمین ساخت ورقه ای /…/نگاهی به فضا کانی ها /…/ هوازدگی
زیست شناسی گوناگونی جانداران/ …/ جانوران بی مهره تنظیم عصبی /…/ تنظیم هورمونی
فارسی ستایش /…/ سبک زندگی ستایش /…/ گریۀ امیر
پیام های آسمان تو را چگونه بشناسم؟/…/ همدلی و همراهی آفرینش شگفت انگیز/…/ آفت های زبان
قرآن درس اول تا هفتم درس اول تا هشتم
مطالعات اجتماعی سیارۀ ما، زمین/ …/ سقوط حکومت شاهنشاهی تعاون/…/عصر مغول و تیموری
استعداد تحلیلی تلفیقی تلفیقی

مرحله نهم

درس نهم هشتم
ریاضی مجموعه ها /…/ خط و معادله خطی عدد های صحیح /…/ توان و جذر
شیمی مواد و نقش آنها در زندگی /…/ به دنبال محیطی بهتر مخلوط و جداسازی مواد/ …/از درون اتم چه خبر
فیزیک حرکت چیست / نیرو / فشار و آثار آن/ ماشین ها الکتریسیته / مغناطیس/ نور و ویژگی های آن
زمین شناسی
زیست شناسی گوناگونی جانداران/ …/ جانوران مهره دار تنظیم عصبی /…/ الفبای زیست فناوری
فارسی ستایش /…/ نام ها و یادها ستایش /…/ ای وطن من
پیام های آسمان تو را چگونه بشناسم؟/…/ انقلاب اسلامی آفرینش شگفت انگیز/…/ ارزش کار
قرآن درس اول تا هشتم درس اول تا نهم
مطالعات اجتماعی سیارۀ ما، زمین/ …/ فرهنگ و هویت تعاون/…/آسیا پهناورترین قاره
استعداد تحلیلی تلفیقی تلفیقی

مرحله دهم

درس نهم هشتم
ریاضی مجموعه ها /…/ خط و معادله خطی عدد های صحیح /…/ توان و جذر
شیمی مواد و نقش آنها در زندگی /…/ به دنبال محیطی بهتر مخلوط و جداسازی مواد/…/ از درون اتم چه خبر
فیزیک حرکت چیست / نیرو / فشار و آثار آن/ ماشین ها الکتریسیته / مغناطیس/ نور و ویژگی های آن
زمین شناسی نگاهی به فضا هوازدگی
زیست شناسی گوناگونی جانداران/ …/ جانوران مهره دار تنظیم عصبی /…/ الفبای زیست فناوری
فارسی ستایش /…/ اسلام و انقلاب اسلامی ستایش /…/ ادبیات انقلاب
پیام های آسمان مواد و نقش آنها در زندگی /…/ مسئولیت همگانی آفرینش شگفت انگیز/…/ کلید رنج ها
قرآن درس اول تا نهم درس اول تا دهم
مطالعات اجتماعی سیارۀ ما، زمین/ …/ خانواده و جامعه تعاون/…/منطقه جنوب غربی آسیا
استعداد تحلیلی تلفیقی تلفیقی

مرحله یازدهم

درس نهم هشتم
ریاضی مجموعه ها /…/ عبارت های گویا عدد های صحیح /…/ آمار و احتمال
شیمی مواد و نقش آنها در زندگی /…/ به دنبال محیطی بهتر مخلوط و جداسازی مواد/…/از درون اتم چه خبر
فیزیک حرکت چیست / نیرو / فشار و آثار آن/ ماشین ها الکتریسیته / مغناطیس/ نور و ویژگی های آن
زمین شناسی نگاهی به فضا هوازدگی
زیست شناسی گوناگونی جانداران/ …/ باهم زیستن تنظیم عصبی /…/ تولیدمثل در جانداران
فارسی ستایش /…/ ادبیات بومی2 ستایش /…/ شوق آموختن
پیام های آسمان تو را چگونه بشناسم؟/…/ انفاق آفرینش شگفت انگیز/…/ ما مسلمانان
قرآن درس اول تا دهم درس اول تا یازدهم
مطالعات اجتماعی سیارۀ ما، زمین/ …/ حکومت و مردم تعاون/…/اروپا و آفریقا دو چهره متفاوت
استعداد تحلیلی تلفیقی تلفیقی

مرحله دوازدهم

درس نهم هشتم
ریاضی مجموعه ها /…/ عبارت های جبری عدد های صحیح /…/ مثلث
شیمی مواد و نقش آنها در زندگی /…/ به دنبال محیطی بهتر مخلوط و جداسازی مواد/…/ تغییر شیمیایی در خدمت زندگی
فیزیک حرکت چیست / نیرو / فشار و آثار آن الکتریسیته / مغناطیس
زمین شناسی زمین ساخت ورقه ای/ …/ نگاهی به فضا کانی ها /…/ هوازدگی
زیست شناسی گوناگونی جانداران/ …/ جانوران مهره دار تنظیم عصبی /…/ تنظیم هورمونی
فارسی ستایش /…/ سبک زندگی ستایش /…/ گریۀ امیر
پیام های آسمان تو را چگونه بشناسم؟/…/ همدلی و همراهی آفرینش شگفت انگیز/…/ آفت های زبان
قرآن درس اول تا هفتم درس اول تا هشتم
مطالعات اجتماعی سیارۀ ما، زمین/ …/ سقوط حکومت شاهنشاهی تعاون/…/عصر مغول و تیموری
استعداد تحلیلی تلفیقی تلفیقی

مرحله سیزدهم

درس نهم هشتم
ریاضی مجموعه ها /…/ عبارت حجم و مساحت عدد های صحیح /…/ آمار واحتمال
شیمی مواد و نقش آنها در زندگی /…/ به دنبال محیطی بهتر مخلوط و جداسازی مواد/…/ تغییر شیمیایی در خدمت زندگی
فیزیک حرکت چیست / نیرو / فشار و آثار آن/ ماشین ها الکتریسیته / مغناطیس/ نور و ویژگی های آن / شکست نور
زمین شناسی نگاهی به فضا کانی ها /…/ هوازدگی
زیست شناسی گوناگونی جانداران/ …/ باهم زیستن تنظیم عصبی /…/ تولید مثل در جانداران
فارسی ستایش/…/نیایش ستایش/…/ نیایش
پیام های آسمان تو را چگونه بشناسم؟/…/ جهاد آفرینش شگفت انگیز/…/ حق الناس
قرآن درس اول تا یازدهم درس اول تا دوازدهم
مطالعات اجتماعی سیارۀ ما، زمین/ …/ بهره وری تعاون/…/ قاره آمریکا و قاره اقیانوسیه
استعداد تحلیلی تلفیقی تلفیقی

مرحله چهاردهم

درس نهم هشتم
ریاضی مجموعه ها /…/ عبارت حجم و مساحت عدد های صحیح /…/ آمار و احتمال
شیمی مواد و نقش آنها در زندگی /…/ به دنبال محیطی بهتر مخلوط و جداسازی مواد/…/ از درون اتم چه خبر
فیزیک حرکت چیست / نیرو / فشار و آثار آن/ ماشین ها الکتریسیته / مغناطیس/ نور و ویژگی های آن / شکست نور
زمین شناسی نگاهی به فضا کانی ها /…/ هوازدگی
زیست شناسی گوناگونی جانداران/ …/ باهم زیستن تنظیم عصبی /…/ تولید مثل در جانداران
فارسی ستایش/…/نیایش ستایش/…/ نیایش
پیام های آسمان تو را چگونه بشناسم؟/…/ جهاد آفرینش شگفت انگیز/…/ حق الناس
قرآن درس اول تا یازدهم درس اول تا دوازدهم
مطالعات اجتماعی سیارۀ ما، زمین/ …/ بهره وری تعاون/…/ قاره آمریکا و قاره اقیانوسیه
استعداد تحلیلی تلفیقی تلفیقی

مرحله پانزدهم

درس نهم هشتم
ریاضی مجموعه ها /…/ عبارت حجم و مساحت عدد های صحیح /…/ دایره
شیمی مواد و نقش آنها در زندگی /…/ به دنبال محیطی بهتر مخلوط و جداسازی مواد/…/ از درون اتم چه خبر
فیزیک حرکت چیست / نیرو / فشار و آثار آن/ ماشین ها الکتریسیته / مغناطیس/ نور و ویژگی های آن / شکست نور
زمین شناسی نگاهی به فضا کانی ها /…/ هوازدگی
زیست شناسی گوناگونی جانداران/ …/ باهم زیستن تنظیم عصبی /…/ تولید مثل در جانداران
فارسی ستایش/…/ نیایش ستایش/…/ نیایش
پیام های آسمان تو را چگونه بشناسم؟/…/ جهاد آفرینش شگفت انگیز/…/ حق الناس
قرآن درس اول تا یازدهم درس اول تا دوازدهم
مطالعات اجتماعی سیارۀ ما، زمین/ …/ بهره وری تعاون/…/ قاره آمریکا و قاره اقیانوسیه
استعداد تحلیلی تلفیقی تلفیقی

دوست داری به صورت   کاملا رایگان   یک هفته مهمون ما باشی؟

راستی خیالت راحت راحت !!!

بوکلینو تمام مجوزهای لازم رو از مراجع ذی صلاح داره …! پس با خیال راحت از بوکلینو لذت ببر و در دوره ها شرکت کن
تمامی حقوق این وبسایت و برند بوکلینو نزد شرکت فنی مهندسی داده کاوان خلاق اندیش محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از تمام یا بخشی از محتوای این وبسایت پیگرد قانونی دارد.

به بالای صفحه بردن

فرم ثبت نام اولیه

اگه دوست داری به صورت رایگان توی هرکدوم از کلاس های بوکلینو شرکت کنی و مهمون ما باشی، در عرض کمتر از 1 دقیقه فیلدهای زیر رو پر کن و همین هفته مهمون ما باش.
مهمون حبیب خداست ….❤️

راستی این رو هم بگم که یک بار ثبت نام کافیه و اگر این فرم رو در صفحات بعدی دیدی نیازی به ثبت نام مجدد نیست 😊❤️

کلاس های رایگان در حال برگزاری

در حال حاضر کلاس رایگانی در حال برگزاری نیست !

کلاس های رایگان در حال برگزاری

در حال حاضر هیچ کلاسی در حال برگزاری نیست !